2019 சூரியனின் கோச்சாரம்

2019 சூரியனின் கோச்சாரம்
வீடு-நட்சத்திரம்-உபநட்சத்திரம் படி

SUN_2019_01_01_07_19_JUP_VEN_SUN
SUN_2019_01_02_09_28_JUP_VEN_MOO
SUN_2019_01_03_03_47_JUP_VEN_MAR
SUN_2019_01_05_02_51_JUP_VEN_RAH
SUN_2019_01_06_20_42_JUP_VEN_JUP
SUN_2019_01_08_22_23_JUP_VEN_SAT
SUN_2019_01_10_18_52_JUP_VEN_MER
SUN_2019_01_11_13_11_JUP_VEN_KET
SUN_2019_01_12_04_53_JUP_SUN_SUN
SUN_2019_01_13_07_03_JUP_SUN_MOO
SUN_2019_01_14_01_22_JUP_SUN_MAR
SUN_2019_01_14_19_41_JUP_SUN_RAH
SUN_2019_01_16_00_29_SAT_SUN_RAH
SUN_2019_01_17_18_24_SAT_SUN_JUP
SUN_2019_01_19_20_10_SAT_SUN_SAT
SUN_2019_01_21_16_44_SAT_SUN_MER
SUN_2019_01_22_11_05_SAT_SUN_KET
SUN_2019_01_24_15_31_SAT_SUN_VEN
SUN_2019_01_25_17_45_SAT_MOO_MOO
SUN_2019_01_26_12_07_SAT_MOO_MAR
SUN_2019_01_28_11_21_SAT_MOO_RAH
SUN_2019_01_30_05_20_SAT_MOO_JUP
SUN_2019_02_01_07_13_SAT_MOO_SAT
SUN_2019_02_03_03_52_SAT_MOO_MER
SUN_2019_02_03_22_16_SAT_MOO_KET
SUN_2019_02_06_02_50_SAT_MOO_VEN
SUN_2019_02_06_18_37_SAT_MOO_SUN
SUN_2019_02_07_13_02_SAT_MAR_MAR
SUN_2019_02_09_12_25_SAT_MAR_RAH
SUN_2019_02_11_06_33_SAT_MAR_JUP
SUN_2019_02_13_08_39_SAT_MAR_SAT
SUN_2019_02_15_05_30_SAT_MAR_MER
SUN_2019_02_15_23_59_SAT_MAR_KET
SUN_2019_02_18_04_49_SAT_MAR_VEN
SUN_2019_02_18_20_41_SAT_MAR_SUN
SUN_2019_02_19_23_08_SAT_MAR_MOO
SUN_2019_02_21_22_46_SAT_RAH_RAH
SUN_2019_02_23_17_09_SAT_RAH_JUP
SUN_2019_02_25_19_31_SAT_RAH_SAT
SUN_2019_02_27_16_36_SAT_RAH_MER
SUN_2019_02_28_11_11_SAT_RAH_KET
SUN_2019_03_02_16_18_SAT_RAH_VEN
SUN_2019_03_03_08_14_SAT_RAH_SUN
SUN_2019_03_04_10_49_SAT_RAH_MOO
SUN_2019_03_05_05_26_SAT_RAH_MAR
SUN_2019_03_07_00_01_SAT_JUP_JUP
SUN_2019_03_09_02_38_SAT_JUP_SAT
SUN_2019_03_10_23_59_SAT_JUP_MER
SUN_2019_03_11_18_40_SAT_JUP_KET
SUN_2019_03_14_00_05_SAT_JUP_VEN
SUN_2019_03_14_16_08_SAT_JUP_SUN
SUN_2019_03_15_05_30_SAT_JUP_MOO
SUN_2019_03_15_18_53_JUP_JUP_MOO
SUN_2019_03_16_13_37_JUP_JUP_MAR
SUN_2019_03_18_13_51_JUP_JUP_RAH
SUN_2019_03_20_16_49_JUP_SAT_SAT
SUN_2019_03_22_14_28_JUP_SAT_MER
SUN_2019_03_23_09_17_JUP_SAT_KET
SUN_2019_03_25_15_05_JUP_SAT_VEN
SUN_2019_03_26_07_14_JUP_SAT_SUN
SUN_2019_03_27_10_10_JUP_SAT_MOO
SUN_2019_03_28_05_01_JUP_SAT_MAR
SUN_2019_03_30_05_33_JUP_SAT_RAH
SUN_2019_04_01_00_44_JUP_SAT_JUP
SUN_2019_04_02_22_39_JUP_MER_MER
SUN_2019_04_03_17_35_JUP_MER_KET
SUN_2019_04_05_23_42_JUP_MER_VEN
SUN_2019_04_06_15_56_JUP_MER_SUN
SUN_2019_04_07_19_02_JUP_MER_MOO
SUN_2019_04_08_14_01_JUP_MER_MAR
SUN_2019_04_10_14_51_JUP_MER_RAH
SUN_2019_04_12_10_19_JUP_MER_JUP
SUN_2019_04_14_14_00_JUP_MER_SAT
SUN_2019_04_15_09_03_MAR_KET_KET
SUN_2019_04_17_15_34_MAR_KET_VEN
SUN_2019_04_18_07_56_MAR_KET_SUN
SUN_2019_04_19_11_13_MAR_KET_MOO
SUN_2019_04_20_06_20_MAR_KET_MAR
SUN_2019_04_22_07_32_MAR_KET_RAH
SUN_2019_04_24_03_17_MAR_KET_JUP
SUN_2019_04_26_07_19_MAR_KET_SAT
SUN_2019_04_28_05_54_MAR_KET_MER
SUN_2019_04_30_12_46_MAR_VEN_VEN
SUN_2019_05_01_05_14_MAR_VEN_SUN
SUN_2019_05_02_08_42_MAR_VEN_MOO
SUN_2019_05_03_03_56_MAR_VEN_MAR
SUN_2019_05_05_05_25_MAR_VEN_RAH
SUN_2019_05_07_01_26_MAR_VEN_JUP
SUN_2019_05_09_05_47_MAR_VEN_SAT
SUN_2019_05_11_04_39_MAR_VEN_MER
SUN_2019_05_11_23_58_MAR_VEN_KET
SUN_2019_05_12_16_32_MAR_SUN_SUN
SUN_2019_05_13_20_10_MAR_SUN_MOO
SUN_2019_05_14_15_30_MAR_SUN_MAR
SUN_2019_05_15_10_52_MAR_SUN_RAH
SUN_2019_05_16_17_17_VEN_SUN_RAH
SUN_2019_05_18_13_35_VEN_SUN_JUP
SUN_2019_05_20_18_13_VEN_SUN_SAT
SUN_2019_05_22_17_21_VEN_SUN_MER
SUN_2019_05_23_12_46_VEN_SUN_KET
SUN_2019_05_25_20_17_VEN_SUN_VEN
SUN_2019_05_27_00_03_VEN_MOO_MOO
SUN_2019_05_27_19_29_VEN_MOO_MAR
SUN_2019_05_29_21_30_VEN_MOO_RAH
SUN_2019_05_31_17_59_VEN_MOO_JUP
SUN_2019_06_02_22_50_VEN_MOO_SAT
SUN_2019_06_04_22_08_VEN_MOO_MER
SUN_2019_06_05_17_37_VEN_MOO_KET
SUN_2019_06_08_01_20_VEN_MOO_VEN
SUN_2019_06_08_18_03_VEN_MOO_SUN
SUN_2019_06_09_13_34_VEN_MAR_MAR
SUN_2019_06_11_15_46_VEN_MAR_RAH
SUN_2019_06_13_12_25_VEN_MAR_JUP
SUN_2019_06_15_17_29_VEN_MAR_SAT
SUN_2019_06_17_16_58_MER_MAR_MER
SUN_2019_06_18_12_31_MER_MAR_KET
SUN_2019_06_20_20_25_MER_MAR_VEN
SUN_2019_06_21_13_11_MER_MAR_SUN
SUN_2019_06_22_17_09_MER_MAR_MOO
SUN_2019_06_24_19_28_MER_RAH_RAH
SUN_2019_06_26_16_12_MER_RAH_JUP
SUN_2019_06_28_21_19_MER_RAH_SAT
SUN_2019_06_30_20_51_MER_RAH_MER
SUN_2019_07_01_16_25_MER_RAH_KET
SUN_2019_07_04_00_21_MER_RAH_VEN
SUN_2019_07_04_17_07_MER_RAH_SUN
SUN_2019_07_05_21_05_MER_RAH_MOO
SUN_2019_07_06_16_39_MER_RAH_MAR
SUN_2019_07_08_13_24_MER_JUP_JUP
SUN_2019_07_10_18_33_MER_JUP_SAT
SUN_2019_07_12_18_06_MER_JUP_MER
SUN_2019_07_13_13_41_MER_JUP_KET
SUN_2019_07_15_21_37_MER_JUP_VEN
SUN_2019_07_16_14_24_MER_JUP_SUN
SUN_2019_07_17_04_23_MER_JUP_MOO
SUN_2019_07_17_18_22_MOO_JUP_MOO
SUN_2019_07_18_13_57_MOO_JUP_MAR
SUN_2019_07_20_16_16_MOO_JUP_RAH
SUN_2019_07_22_21_22_MOO_SAT_SAT
SUN_2019_07_24_20_51_MOO_SAT_MER
SUN_2019_07_25_16_24_MOO_SAT_KET
SUN_2019_07_28_00_13_MOO_SAT_VEN
SUN_2019_07_28_16_58_MOO_SAT_SUN
SUN_2019_07_29_20_51_MOO_SAT_MOO
SUN_2019_07_30_16_22_MOO_SAT_MAR
SUN_2019_08_01_18_33_MOO_SAT_RAH
SUN_2019_08_03_15_07_MOO_SAT_JUP
SUN_2019_08_05_14_28_MOO_MER_MER
SUN_2019_08_06_09_58_MOO_MER_KET
SUN_2019_08_08_17_38_MOO_MER_VEN
SUN_2019_08_09_10_20_MOO_MER_SUN
SUN_2019_08_10_14_09_MOO_MER_MOO
SUN_2019_08_11_09_37_MOO_MER_MAR
SUN_2019_08_13_11_39_MOO_MER_RAH
SUN_2019_08_15_08_07_MOO_MER_JUP
SUN_2019_08_17_12_52_MOO_MER_SAT
SUN_2019_08_18_08_17_SUN_KET_KET
SUN_2019_08_20_15_45_SUN_KET_VEN
SUN_2019_08_21_08_23_SUN_KET_SUN
SUN_2019_08_22_12_05_SUN_KET_MOO
SUN_2019_08_23_07_28_SUN_KET_MAR
SUN_2019_08_25_09_16_SUN_KET_RAH
SUN_2019_08_27_05_29_SUN_KET_JUP
SUN_2019_08_29_09_57_SUN_KET_SAT
SUN_2019_08_31_08_50_SUN_KET_MER
SUN_2019_09_02_15_57_SUN_VEN_VEN
SUN_2019_09_03_08_29_SUN_VEN_SUN
SUN_2019_09_04_12_01_SUN_VEN_MOO
SUN_2019_09_05_07_17_SUN_VEN_MAR
SUN_2019_09_07_08_47_SUN_VEN_RAH
SUN_2019_09_09_04_45_SUN_VEN_JUP
SUN_2019_09_11_08_55_SUN_VEN_SAT
SUN_2019_09_13_07_33_SUN_VEN_MER
SUN_2019_09_14_02_44_SUN_VEN_KET
SUN_2019_09_14_19_11_SUN_SUN_SUN
SUN_2019_09_15_22_34_SUN_SUN_MOO
SUN_2019_09_16_17_44_SUN_SUN_MAR
SUN_2019_09_17_12_53_SUN_SUN_RAH
SUN_2019_09_18_18_58_MER_SUN_RAH
SUN_2019_09_20_14_40_MER_SUN_JUP
SUN_2019_09_22_18_31_MER_SUN_SAT
SUN_2019_09_24_16_50_MER_SUN_MER
SUN_2019_09_25_11_53_MER_SUN_KET
SUN_2019_09_27_18_17_MER_SUN_VEN
SUN_2019_09_28_21_27_MER_MOO_MOO
SUN_2019_09_29_16_28_MER_MOO_MAR
SUN_2019_10_01_17_19_MER_MOO_RAH
SUN_2019_10_03_12_41_MER_MOO_JUP
SUN_2019_10_05_16_08_MER_MOO_SAT
SUN_2019_10_07_14_08_MER_MOO_MER
SUN_2019_10_08_09_03_MER_MOO_KET
SUN_2019_10_10_15_05_MER_MOO_VEN
SUN_2019_10_11_07_17_MER_MOO_SUN
SUN_2019_10_12_02_10_MER_MAR_MAR
SUN_2019_10_14_02_42_MER_MAR_RAH
SUN_2019_10_15_21_47_MER_MAR_JUP
SUN_2019_10_18_00_54_MER_MAR_SAT
SUN_2019_10_19_22_34_VEN_MAR_MER
SUN_2019_10_20_17_22_VEN_MAR_KET
SUN_2019_10_22_23_00_VEN_MAR_VEN
SUN_2019_10_23_15_04_VEN_MAR_SUN
SUN_2019_10_24_17_51_VEN_MAR_MOO
SUN_2019_10_26_18_00_VEN_RAH_RAH
SUN_2019_10_28_12_46_VEN_RAH_JUP
SUN_2019_10_30_15_29_VEN_RAH_SAT
SUN_2019_11_01_12_49_VEN_RAH_MER
SUN_2019_11_02_07_28_VEN_RAH_KET
SUN_2019_11_04_12_44_VEN_RAH_VEN
SUN_2019_11_05_04_42_VEN_RAH_SUN
SUN_2019_11_06_07_19_VEN_RAH_MOO
SUN_2019_11_07_01_56_VEN_RAH_MAR
SUN_2019_11_08_20_27_VEN_JUP_JUP
SUN_2019_11_10_22_55_VEN_JUP_SAT
SUN_2019_11_12_20_02_VEN_JUP_MER
SUN_2019_11_13_14_35_VEN_JUP_KET
SUN_2019_11_15_19_35_VEN_JUP_VEN
SUN_2019_11_16_11_28_VEN_JUP_SUN
SUN_2019_11_17_00_43_VEN_JUP_MOO
SUN_2019_11_17_13_57_MAR_JUP_MOO
SUN_2019_11_18_08_28_MAR_JUP_MAR
SUN_2019_11_20_08_03_MAR_JUP_RAH
SUN_2019_11_22_10_14_MAR_SAT_SAT
SUN_2019_11_24_07_05_MAR_SAT_MER
SUN_2019_11_25_01_32_MAR_SAT_KET
SUN_2019_11_27_06_15_MAR_SAT_VEN
SUN_2019_11_27_22_03_MAR_SAT_SUN
SUN_2019_11_29_00_23_MAR_SAT_MOO
SUN_2019_11_29_18_48_MAR_SAT_MAR
SUN_2019_12_01_18_10_MAR_SAT_RAH
SUN_2019_12_03_12_15_MAR_SAT_JUP
SUN_2019_12_05_08_56_MAR_MER_MER
SUN_2019_12_06_03_20_MAR_MER_KET
SUN_2019_12_08_07_53_MAR_MER_VEN
SUN_2019_12_08_23_38_MAR_MER_SUN
SUN_2019_12_10_01_54_MAR_MER_MOO
SUN_2019_12_10_20_17_MAR_MER_MAR
SUN_2019_12_12_19_31_MAR_MER_RAH
SUN_2019_12_14_13_30_MAR_MER_JUP
SUN_2019_12_16_15_19_MAR_MER_SAT
SUN_2019_12_17_09_40_JUP_KET_KET
SUN_2019_12_19_14_04_JUP_KET_VEN
SUN_2019_12_20_05_47_JUP_KET_SUN
SUN_2019_12_21_07_58_JUP_KET_MOO
SUN_2019_12_22_02_18_JUP_KET_MAR

சனி பகவான் தனுசு ராசியில்

இன்றைய காலகட்டத்தில்
கோச்சாரம் ஆக சனி பகவான் தனுசு ராசியில் அமர்ந்துள்ளார்.இது வியாழ பகவான் வீடாகும் .வியாழனின் காரகத்துவம் அனைத்தும் பாதிப்படையும் காலகட்டம். வியாழன் காரகத்துவம் தங்கம் விலை மாற்றம் சர்க்கரை விலையில் மாற்றம் பொருளாதார மாற்றம் ஆன்மீகத்தில் புதிய சட்டங்கள் வியாழன் குருவாக இருப்பதால் ஆசிரியர்களுக்கென புதிய சட்டங்கள் வங்கிகளில் புதிய திட்டம் மற்றும் தனுசில் அமர்ந்த சனி பகவான் ஏழாம் பார்வையாக மிதுனத்தையும் பத்தாம் பார்வையாக கன்னியையும் மூன்றாம் பார்வையாக கும்பத்தையும் பார்வை செய்கிறார் புதன் எழுத்தாளர்களையும் ஜோதிடர்களையும் குறிப்பதால் எழுத்தாளர்கள் மறைவு ஏற்பட்டதும் ஜோதிடர்கள் மறைவு ஏற்பட்டதும் புதனுடைய காரகத்துவத்தை பாதித்தது .

மேலும் சனி பகவான் பத்தாம் பார்வையாக கன்னி ராசியை பார்வை செய்வதால் ஆசிரியர்களுக்கு உத்தியோகம் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. அவர்களுடைய திறமையை சோதிக்கவும் வாய்ப்பு வந்து சேரும் . இதுபோன்று வங்கி ஊழியர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படலாம். ஆசிரியர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் இந்த பாதிப்புகள் தஞ்சாவூர் திருச்சி பகுதிகளிலும் கன்னியாகுமரி பகுதிகளிலும் கோவை பகுதிகளிலும் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு

காரணம் மிதுனம் என்பது திருச்சியின் தென்புறமும் தஞ்சாவூரிலிருந்து திருச்சி வரை உள்ள வடக்குப் பகுதியும் திருச்சியின் தென்பகுதியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வரை மிதுன ராசி ஆகும் இது சனி பகவான் பார்வை செய்யும் இடமாகும்

இதுபோன்ற கன்னி ராசி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை குறிக்கும்

தனுசு கொங்கு மாவட்டத்தை குறிக்கும்

ஆதலால் இந்தப் பகுதிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு

மூன்றாம் பார்வையாக கும்பத்தை பார்வை செய்வதால் கோவில் சொத்துக்களுக்கு புதிய சட்டம் வரும்
இதுபோன்ற இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் மிதுன ராசியில் ஆந்திராவின் வடக்கு மேற்கு பகுதிகள் கர்நாடகாவின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகள் அதுபோன்று கன்னிராசியில் மத்திய பிரதேசத்தின் மத்திய பகுதி மகராஷ்டிராவின் கிழக்குப்பகுதி அதுபோன்றே கும்ப ராசியின் ராஜஸ்தானின் வடக்கு மேற்கு பகுதி பஞ்சாபின் மேற்கு பகுதி. மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகள் சனி பகவானின் பார்வை படுவதால் 2020 ஜூன் வரை சனிபகவானின் பார்வை படும்

இந்த பாதிப்பை சந்திப்பவர்கள் இதற்காக ராமேஸ்வரம் சென்று ராமலிங்க சுவாமி தரிசனம் செய்வது சிறப்பு.
சில அரசு ஊழியர்கள் கட்சி முத்திரை வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

ஓஷோவும்…ஜோசியரும்…

🌸 ஓஷோவும்…ஜோசியரும்…

ஓஷோவிடம் எல்லோரும் கேட்கும் கேள்வி

உங்களுக்கு ஜாதகத்திலும்… மதத்திலும்…

நம்பிக்கை உண்டா…??? என்பதுதான்

அதற்கு அவர் கூறும் பதில் –
” கிடையாது.”

ஆனால் …

அது என்னவென்று எனக்குத் தெரியும் என்பதுதான்…

ஓஷோ சிறுவனாக இருந்த போது

ஒரு ஜோசியர் அவரைப் பார்த்து

” நீ ஒரு புத்தனாக ஆவாய் என்றார்”

அதைச் சொன்ன ஜோசியரின் கண்களை ஆழ்ந்து பார்த்தார் ஓஷோ…

அப்போது அவரின் கண்கள் மூலமாக ஓஷோவுக்கு ஒரு விவரம் சொன்னது

பிறகு ஓஷோ அவரிடம் நீங்கள் என்னுடைய வருங்காலத்தைப் பற்றி சொல்ல வந்திருக்கிறீர்கள்…

அதற்கு முன்பாக நான் உங்கள் வருங்காலத்தைச் சொல்கிறேன் என்றார்

அதற்கு அவர்

” என்ன என் வருங்காலத்தைப் பற்றி நீ சொல்லப்
போகிறாயா….???

” ஆமாம் நீங்கள் விரைவில் ஒரு புத்த பிட்சுவாக மாறப் போகிறீர்கள் ”

அவர் சிரித்துக் கொண்டே

” அது நடக்காது

ஏனெனில் அந்த எண்ணம் சிறிது கூட என்னிடம் கிடையாது”

அதற்கு ஓஷோ நான் பந்தயம் கட்டுகிறேன்

அது நடக்கும்

அவர் சரி எவ்வளவு பணம் பந்தயம் கட்டப் போகிறாய்…???

அதற்கு ஓஷோ பந்தயம் முக்கியமல்ல

நான் ஜெயித்தால் பணம் உங்களிடமிருந்து எனக்கு வரப் போகிறது…

நான் தோற்றால் எதையும் நான் இழக்கப் போவதில்லை

ஏனெனில்

என்னிடம் எதுவும் கிடையாது…

பிறகு அந்த ஜோசியர்

சரி இந்த சவாலை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்…

அப்படி நான் புத்த பிட்சுவாக மாறினால் …

இந்த வைரம் பதித்த தங்கத்தால் ஆன விலை உயர்ந்த கடிகாரத்தைப்பரிசாக அளிப்பேன்

ஓஷோவுக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கையே இல்லை…

அது 100 க்கு 99 சதவீதம் முட்டாள்தனமானது

ஒரு சதவீதம்தான் உண்மையானது

அந்த ஒரு சதவீதத்தை அறிய ஒருவர் ஆழ்ந்த… தீர்க்கமான…

நுண்ணறிவும்…
ஒரு ஞானியின் தன்மையும் வேண்டும்

ஏனெனில் ஒருவரது வருங்காலம்

அவரது மனத்தில் ஆழத்தில் பதிந்து இருக்கிறது

என்று பின் நாட்களில் கூறுகிறார் ஓஷோ

ஓஷோவுக்கு சுமார் பதினான்கு வயது இருக்கும்போது

அவர் தன் தாத்தாவோடு வாரணாசிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்

அப்பொழுது வாரணாசிக்கும் சாரநாத்துக்கும்

இடையில் ஒரு கோவிலின் வாசலில்

ஒரு வயோதிக புத்த பிட்சு பலரோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருந்ததை ஓஷோ பார்த்தார்

நேரே அவரிடம் சென்று

ஓஷோ பெரியவரே

என்னை அடையாளம் தெரிகிறதா..??? என்றார்

அதற்கு அவர் நான் உன்னைப் பார்த்ததே இல்லையே என்றார்

ஓஷோ அவரிடம்

ஆமாம், இப்பொழுது அது கஷ்டம்தான்

சரி எங்கே அந்தக் கடிகாரம் என்றார்..???

அவர் மிகவும் ஆனந்தப்பட்டு கண்ணீர் வழிய அதை தன்
அங்கியிலிருந்து எடுத்து

ஓஷோவிடம் கொடுத்து அவரை வணங்கினார்

உடனே ஓஷோ அவரிடம் நீங்கள் ஒரு சந்நியாசி

சிறுவனாகிய என்னை நீங்கள் எப்படி வணங்கலாம்

அதற்கு அந்த ஜோசியர் நீ என்னை விட

மனதளவில் பெரியவன்

நான் உன்னை வணங்கத்தான் வேண்டும்

அது சரி எனக்கு ஒன்றை மட்டும் சொல்

நான் எவ்வளவோ பேருக்கு ஜோசியம் சொல்லி இருக்கிறேன்

ஆனால் என்னையே என்னால் கணிக்க முடியவில்லை…!!!

நீ எப்படி அதைச் செய்தாய்…..???

அதை மட்டும் தயவு செய்து எனக்குச் சொல் என்றார்

ஓஷோ – அது உள் உணர்வு
( Intution) அதை விளக்க முடியாது என்றார் 🌸

லயோலா கல்லூரி உதயம்

ருத்ரோத்காரி வருடம் மாசிமாதம்27ம்தேதி திங்கட்கிழமை பஞ்சமி திதியும் கூடிய நாளில் 10 3 1924 வருடம் காலை 10 மணி அளவில் லயோலா கல்லூரி உதயம்.

லயோலா கல்லூரி பரணி நட்சத்திரத்தில் ஆரம்பித்துள்ளது. பரணி தரணி ஆளும் என்பதற்கேற்ப இக்கல்லூரி ஆரம்பிக்கும்போது முதல்வராக இருந்தவர் டாக்டர் பிரான்சிஸ் பெற்றாம் .இவருடைய பெயருக்கு தமிழில் அர்த்தம் ஒளிமயம் என்று பெயர்.

ஒளிமயமாக ஆரம்பமானது இக்கல்லூரி என்பது உண்மை .
கல்லூரி மேஷ லக்னம் மேஷ ராசியில் ஆரம்பமானது. லக்னாதிபதி செவ்வாய்.

பெயர் புகழ் செல்வாக்கு அந்தஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்தில் அமர்ந்து பெரும் புகழையும் சிறப்புமிக்க பெரும் தலைவர்களையும் மத வேறுபாடின்றி உருவாக்கித் தந்தது.

குரு பகவான் பாக்கியாதிபதியாய் எட்டாமிடத்தில் அமர்ந்து ஐந்தாம் பார்வையாக 12-ஆம் இடத்தையும் ஏழாம் பார்வையாக2ம் இடமான கல்வி ஸ்தானத்தையும்,9ம்பார்வையாக4ம்இடமான உயர்கல்விஸ்தானத்தை நோக்குவதாலும் இக்கல்லூரியானது கடல் கடந்து கல்வியில் பெயர் பெற்று மிகச்சிறந்த ஓர் கல்லூரியாக இருந்தது.

குரு பகவான் 12 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆரம்பித்த இடத்திற்கே வந்து சேருவார்.

அதேபோன்று குரு பகவான் ஏழு சுற்று 84 வருடம் அதாவது 1924 முதல் 2008 வரை ஏழு சுற்று முடிந்து எட்டாவது சுற்றான தனது ஆயுள் சுற்றை நடத்துகிறார்.

எனவே இந்த காலகட்டத்தில் கல்லூரி நிர்வாகம் ஆனது கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் .

பெயரை கெடுத்து கொள்ளக் கூடாது.இந்த எட்டாவது சுற்று முடிவுக்கு வரும் காலகட்டத்தில் சிக்கலான காலகட்டத்தில் நிர்வாகம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.2020 வரை கவனம் தேவை.

இதில் மதத்தை கையில் எடுத்து எட்டாவது சுற்று பூர்த்தி செய்ய விடாமல் ஆகிவிடக்கூடாது.

ஆரம்பத்தில் பரணியில் ஆரம்பித்த இந்த கல்லூரி சுக்கிர திசை இருப்பு 12 வருடம் ஒரு மாதம் 22 நாள் இருப்பு இருந்தது. அதன்பின் சூரிய தசை 6 வருடம் அதன்பின் சந்திரன் தசை 10 வருடம் செவ்வாய் திசை 7 வருடம் ராகு தசை 18 வருடம் குரு தசை 16 வருடம். சனிதசை 19 வருடம்.

இந்த ஏழு திசைகளும் 1.5.2012 வரை நடைபெற்றது.

எட்டாவது தசை புதன் தசை நடைமுறையில் உள்ளது. இதுவும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய காலகட்டம். எட்டாவது தசை புதன் தசை என்பது புதன் வித்யாகாரகன் என்று பெயர்.

மேஷ லக்னத்திற்கு புதன் சத்துரு ஸ்தானாதிபதியாய் தன் தசையை நடத்துவதால் மேஷ லக்னத்திற்கு பதினோராம் இடமான பாதக ஸ்தானத்தில் இருந்து நடத்துவதால் புதன் தசை இக்கல்லூரிக்கு பாதகத்தை கொடுக்கும் என்பதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும் .

இந்த புதன் திசையில் சூரிய புத்தி வரும் ஜூன் மாதம்2019 வரை நடைபெறுவதால் சூரியனும் பாதகஸ்தானத்தில் இருப்பதால்,கேது உடன் இருப்பதால், அரசாங்கம் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளால் கேள்வி கணைக்கு ஆளாக நேரும்.

மேலும் மேஷ லக்னத்தில் ஆரம்பம் கண்ட இக்கல்லூரி லக்னாதிபதி செவ்வாயாக வருவதாலும் செவ்வாய் தனுசு ராசியில் அமர்ந்திருப்பதாலும் இந்த செவ்வாய் பகவான் மீது தற்போதைய காலகட்டத்தில்கோச்சாரத்தில் சனிபகவான் ஆகிய முடவன் அமர்ந்திருப்பதால் இடர்பாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு.

கல்லூரி நிர்வாகம் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.

பரிகாரம்
செவ்வாய் பகவான் தனுசில் அமர்ந்துள்ளதால் கோயம்பேடு அருகில் உள்ள குறுங்கால் ஈஸ்வரர் கோவில் சென்று கல்லூரி பெயரில்பொறுப்பில் உள்ள முக்கியஸ்தர் சென்றுஅபிஷேகம் அர்ச்சனை செய்வது நல்லது. கும்பத்தில் சூரியன் புதன் அமர்வதால் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் அபிஷேகம் அர்ச்சனைசெய்தால் நன்மை பயக்கும் .

மத ஒற்றுமை காப்போம்

பிற மதத்தை காப்போம்
உலகத்தை ஆட்டிவைக்கும் கிரகங்கள் ஒருவரையும் விட்டு வைப்பதில்லை.